Breng uw veiligheidsrisico’s tijdig in kaart

Checklists

Brandgevaarlijke werkzaamheden

Veel van de branden ontstaan door werkzaamheden waarbij vonken vrijkomen en/of vlammen worden gebruikt. U kunt hierbij denken aan slijpen, lassen en andere dergelijke werkzaamheden. Dit risico is aanzienlijk te verkleinen door voorafgaande aan de werkzaamheden een veiligheidsprocedure toe te passen. Ook de verzekeraars willen dit risico graag verkleinen en hebben daarom in de polisvoorwaarden een clausule ”Brandgevaarlijke Werkzaamheden” opgenomen. In deze clausule is omschreven dat een schade, veroorzaakt door brandgevaarlijke werkzaamheden, alleen financieel wordt vergoed als de procedure “brandgevaarlijke werkzaamheden” is toegepast.

Om hier invulling aan te geven heeft Willis Towers Watson voor dit doel een procedure "Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden" opgesteld. Door bij buiten gewone werkzaamheden met een verhoogd brandrisico deze procedure toe te passen wordt voldaan aan de betreffende polisvoorwaarden.

Voor de opdracht verstrekking dient op het formulier de "Uit te voeren werkzaamheden" en de "Te nemen voorzorgsmaatregelen" te worden ingevuld. Daarmee is het bij de opdracht verstrekking duidelijk omschreven onder welke brandpreventieve-/ veiligheidsvoorwaarde de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De processtappen op het formulier dienen direct voor en na de werkzaamheden te worden afgetekend door de uitvoerende.

De vertegenwoordiging van de opdrachtgever en opdrachtnemer dienen beiden bij de verschillende processtappen het formulier te ondertekenen en deze na afronding van de werkzaamheden te documenteren/bewaren.

Via de onderstaande link krijgt u toegang tot de meest recente versie 2021101 van het formulier en kun u dit formulier downloaden. 
Formulier procedure brandgevaarlijke werkzaamheden

 

Relevante aandachtspunten PV-installaties vanuit verzekeraarsoptiek

Opdit moment worden er veel nieuwe zonnepanelen oftewel Photo Voltaïsche (PV) installaties gerealiseerd.
Na realisatie speelt regelmatig de vraag of de verzekeraar de PV-installaties kan en/of wil verzekeren.
Bij navraag blijkt dat de verzekeringsindustrie veelvuldig moeite heeft c.q. afwijzend reageert vanwege de technische omstandigheden/uitvoering.

Op dit moment hanteren de verzekeraars verschillende interne acceptatierichtlijnen. 
Daarom kunnen wij geen eenduidig document opstellen waarin is aangegeven hoe een PV installatie vanuit verzekeraarsoptiek moet worden gerealiseerd.
Om u toch te informeren over de gemiddelde zienswijze van de verzekeraars heeft Willis Towers Watson deze informatie opgesteld.

Let wel, in deze informatie staan de aandachtspunten zoals de verschillende verzekeraars er op dit moment over denken.
Het is niet ondenkbaar dat de verzekeraars naar aanleiding van schadestatistieken en/of wijzigende omstandigheden aanvullende voorwaarden zullen stellen.


Via de onderstaande link kunt u dit formulier met relevante regelgeving downloaden.
Relevante aandachtspunten PV-installaties verzekeraarsoptiek

 

Veilig het gebouw achterlaten

Het is algemeen bekend dat in bepaalde tijden van het jaar de kans op een calamiteit groter is. U kunt bijvoorbeeld bij schoolgebouwen denken aan de zomer- en kerstvakantie. De kans op calamiteiten is te beïnvloeden door de omstandigheden aan te passen. De kans op brandstichting is bijvoorbeeld groter als er brandbaar materiaal vrij voor handen is. Door de omstandigheden met een negatieve invloed op het (brand)risico te elimineren, is de uiteindelijke kans op een calamiteit geminimaliseerd.

Als hulpmiddel heeft Willis Towers Watson een checklist gemaakt die aangeeft welke omstandigheden een grote invloed hebben op de kans dat een calamiteit zich voordoet. Door één van de onderstaande checklists in de betreffende periode uit te voeren, is de kans op een calamiteit veel kleiner gebleken.

 

Tijdelijk buiten bedrijfstelling brandpreventieve installaties

Een brandpreventieve installatie zoals een sprinklerinstallatie- of schuimblus-systeem vervult een belangrijke rol bij het reduceren van brandrisico’s.
Daarom is het belangrijk om een vaste procedure te hanteren en voorzorgsmaatregelen te treffen bij een tijdelijke buiten gebruik stelling.

Ook is het van belang om uw verzekeraar(s) tijdig te informeren, dus ruim voor aanvang van een geplande buiten gebruik stelling of direct na een noodgedwongen buiten gebruik stelling. Dit geldt voor alle buiten gebruik stellingen die de 24 uur overschrijden.

Reden voor een buiten gebruik stelling kunnen zijn

  • Uitbreiding/ wijziging van de installatie
  • Reparaties
  • Onderhoud
  • Schadeherstel

Via interne procedures dient de  verantwoordelijkheid voor het buiten gebruik stellen goed te worden vastgelegd.
De verantwoordelijke medewerker dient de buiten gebruik stellingen te autoriseren en te beheren.

Indien van toepassing dient ook de vergunning voor brandgevaarlijke werkzaamheden te worden afgegeven.
zie hiervoor ons advies brandgevaarlijke werkzaamheden.

Voorzorgsmaatregelen

Afhankelijk van de duur en omvang van de buiten gebruik stelling dienen passende maatregelen te worden genomen.
Dit zijn met name organisatorische maatregelen, zoals het instellen van een brandwacht en het inlichten van de bhv organisatie en de brandweer.
Maak iemand verantwoordelijk voor een snelle interventie in geval van brand, bijvoorbeeld het heropenenen van de sprinklerkleppen of
het bedienen van de andere brandveiligheids-systemen.
Daarnaast kan het noodzakelijk zijn om productieprocessen met een hoger brandrisico tijdelijk te onderbreken.

Alles moet gericht zijn op het zo snel mogelijk herstellen van de functionaliteit van de installaties!

Na de werkzaamheden

Na het afronden van de werkzaamheden moet de brandpreventieve installatie weer in gebruik worden genomen.
De verzekeraar dient uiteraard te worden geïnformeerd dat alle brandpreventieve installaties weer zijn ingeschakeld.

Formulier tijdelijk buiten bedrijfstelling brandpreventieve installaties

Om deze buiten bedrijfstellngsprocedure dan goed te kunnen handhaven is dit formulier een handig hulpmiddel.
Ook kunt u met een ingevuld formulier aantonen dat de genoemde voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.

Hieronder kunt u het Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden downloaden.
Formulier buiten bedrijfstelling brandpreventieve installaties